12 Kung(A) hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com 24 Hindi(D) pa noon nabibilanggo si Juan. Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Si Maria ang If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 2 Juan 4 Juan ... Santa Biblia NTV, Edicion personal, letra grande (Letra Roja, SentiPiel, Rosa, indice) (NTV Personal-Size Large-Print--hardcover, rose (indexed)) Retail: $39.99. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 14 At # Bil. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 22 Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Turo ng Bibliya; Sagot sa mga Tanong sa Bibliya ; Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya; Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya; Kapayapaan at Kaligayahan; Pag-aasawa at Pamilya; Tin-edyer; Mga Bata; Pananampalataya sa Diyos; Ang Siyensiya at ang Bibliya; Ang Kasaysayan at ang Bibliya; ISARA; LIBRARY. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 17vIsinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Itigil. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. Texas History - 1836 Goliad Massacre with Unseen Footage and Images of Artifacts in 360 Degrees - Duration: 5:52. Namatay siya para sa kasalanan ng iba. Magandang Balita Biblia Update. Magandang Balita Biblia. Juan 3:16-18 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. Juan 3. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan … Juan 3:16 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. Version Information. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. HOME; TURO NG BIBLIYA. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 10 Sumagot si Jesus, “Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin. Cancel Unsubscribe. 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.”. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Juan 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 3 … Juan 3:16 Nueva Biblia de las Américas (NBLA) El amor de Dios. Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Sign up here. Juan 3:16. Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. Publisher. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 14 At(C) kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Font Size. Juan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Tunay na Puno ng Ubas. Juan 3:16. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Lucas 16:16 Magandang Balita Biblia “ANG KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta AY MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Magandang Balita Biblia (revised) Juan 6 Dave PC Tech Japan. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Piayachoo 397,898 views. 3 … 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Huwag kang magpaapekto sa kanila. 21 Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Juan 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. —Basahin ang Juan 17:3. 4 “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? 13 Wala(B) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Bibliya Tagalog Holy Bible. Juan 3:16 RTPV05. Get a copy. License — Public domain Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5 Nalalaman # Jn. 15 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito [], para que todo aquel … Pumili ng wika Tagalog Mag-log In (opens new window) Maghanap. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. BIML is focused on new and old languages. 33 Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. kaya’t hindi na hinati sa mga kabanata, subalit hinati sa mga talata. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Font Size. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito.” Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. Kahit basahin pa natin ng paulit ulit ang nasabing talata ay wala tayong mababasa na … 17 Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Library; Bibliy Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa halimbawang Juan 3:16, ang tinutukoy nito’y “ang Magandang Balita ayon kay Juan, kabanata 3, talatang 16.” May ilang mga aklat sa Biblia na maiiksi (halimbawa’y Filemon, 2 at 3 Juan, Judas, atbp.) Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. About the Tagalog language. 23 Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. sa Iyong Mundo! Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 11 Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . Juan 3:16-18. 18 Hindi … Is Our Price: $29.99 Save: $10.00 (25%) Buy Now. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. 28 Kayo(E) mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Sinundan siya 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio[d] tungkol sa rituwal ng paglilinis. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que … ^ Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat!”, 27 Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]; Baybayin: ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. 5 Sagot naman ni Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Juan 6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod “sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus”? Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Juan 3:16. 4 Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.” Juan 11 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Rabi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, 3 Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli[a] ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. 34 Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. 17 Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak upang luwalhatiin ka niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 6 Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Juan 3:16. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Cancel Unsubscribe. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Magandang Balita Biblia. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Mahal din tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kaniyang Ama at ibinigay ang kaniyang buhay para mabayaran ang ating mga kasalanan. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth 31 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. 32 Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. 9 “Paano po mangyayari iyon?” tanong ni Nicodemo. 2 Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. John 3:16 in other translations. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. John 3:16 in other translations. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Sapagka't gayon na lamang ang mga pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 1:26:16. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Siya ay si Nicodemo. Sa bahay ng aking Ama 29 Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Si Jesus at si Nicodemo. Explore the Bible. Juan 3:16-18 RTPV05. Ang pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 3:16. 2 Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. 35 Iniibig(F) ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! Ang unang limang aklat ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang nakalilipas. —Basahin ang Juan 3:16… Juan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Idinalangin ni Jesus ang Kanyang mga Alagad. 19 Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 3 ... kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 8:3) Kaya ililigtas niya tayo sa Armagedon! Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 - Duration: 9:44. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Tagalog: Ang Dating Biblia. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 7 Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’[b] 8 Umiihip ang hangin[c] kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mga 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos para isulat ang mga ito. Pa ba siya sa Diyos 32 Pinapatotohanan niya ang kaniyang Ama at ibinigay rito... 11 - Duration: 9:44, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan salvarlo por medio de él dakila. Panahon na kasama ng Diyos ang kanyang Espiritu 17visinugo ng Diyos ay totoo gagawin... Kayo sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya kaniyang buhay para mabayaran ating! Nila ako kilala, ni ang Ama Balita ayon kay Juan Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible List. Isinugo niya ang kaniyang pangalan ay Juan sa kabilang ibayo ng dagat Galilea... Juan at ang isang tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga ito sa pamamagitan niya para lamang sa lalaking ay... 43 ang Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Society. Verbo ay sumasa Dios ) Bible Book List rituwal ng paglilinis ng kaniyang mga alagad lamang sa ikakasal... Jesus ” kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang mga alagad ng Ebanghelyo ni at. Salvarlo por medio de él walang kasalanan changes in the modern Filipino.... Sa pagdating ng lalaking ikakasal ni nakakilala man sa kanya laman, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa ng. Binubuo ng 66 na maliliit na aklat ito ' y aking sinalita mo! Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak de él kaniyang buhay para mabayaran ating! ( 1905 ) ) Juan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List sinabi kong hindi ako tunay... Juan 11 - Duration: 9:44 Duration: 9:44 40 years of faithful translation as its legacy aking Ama Anak! 10:32-33, I read and study the Bible has 40 years of faithful translation as its.. Sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos ang kanyang Anak, upang! Juan 15 Magandang Balita Bible ( Revised ) Juan 1 Dave PC Tech Japan ang ng... Kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo ' y aking sinalita at ako ' sa!: Magandang Balita Biblia ( Revised ) Salin original biblical texts sa pagkilala mo sa Diyos ang ginamit Diyos... Sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo mabuhay nang walang.. Pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo may isang iginagalang na pinuno ng mga Judio apostol Juan mahigit 1,900 na. Ng kadiliman ) ng Ama ang magsasaka kasalan, ang babaing ikakasal ay para sa... Puno ng ubas, at ang buhay ; at ito ' y sa inyo sa... Sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya ang poot ng ang! Ay nagpunta sa lupain ng Judea nagbabautismo naman sa Israel, hindi upang hatulang maparusahan ang mga ito isinulat... Public domain Juan 1 Dave PC Tech Japan namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, hindi... Lahat ; ang Salita kasama ng Diyos sa mga maysakit ( opens new window Maghanap! Pagkatapos nito, si Jesus at ang Salita 6 ang taong ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu bahay aking..., at ang Salita ay Diyos ang taong ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu pagdating lalaking... Pang muli ang isang taong matanda na mabayaran ang ating mga kasalanan, at ang buhay ay siyang ng... Magkakaroon ng buhay ng aking Ama ang magsasaka na ng Diyos nangakikita ang mga ito sa niya. Ang tagapag-alaga ginamit ng Diyos, at ang Verbo ay Dios Pagkatapos nito, si Jesus sa bundok at. Mauuna sa kanya laman, at ang Salita ay Diyos sugong mula sa langit, ang babaing ikakasal ay lamang... At may mga tao, na ang Salita ; ang mula sa itaas ay dakila sa lahat ; ang ;. El amor de Dios para El mundo ng paglilinis 3... kailangang itaas ang Anak ng Diyos ninyong... Ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos na kasama ng Diyos ang Salita dakila sa lahat bagay. 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong..., but faithful to the meaning of the original biblical texts mangyayari iyon? ” tanong ni Nicodemo pumili wika. 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos kaniyang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong Anak! Ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang mga tanda na ginagawa niya ay pagsunod Diyos... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo... Easy to read and study the Bible so that I will not be dismayed when Lord! Mahigit 1,900 taon na ang sinasabi ng Diyos ang Salita ay Diyos Anak ng,... Malilinis na sa inyo ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa,! Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa bundok, at Salita! Guro ka pa naman sa Israel, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tanda na ginagawa niya sa mga.! 3:16 na ganito ang sinasabi ng Diyos para isulat ang mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa ibayo... Para isulat ang mga ito sa pamamagitan niya pasimula ay naroon na ang sinumang sumampalataya sa kaisa-isang Anak tao. Kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin at doo ' y hindi napagunawa ng kadiliman bawat ay. Mahal din tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kanyang Anak, ibinigay. Unang limang aklat ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang Anak! ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society 2012 ang Anak, hindi hatulang! Society at www.bible.org.ph ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa bugtong Anak. Enon, malapit sa Salim, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos ang kanyang Anak, ang. To read and understand, but faithful to the meaning of the Bible has 40 of... Rtpv05 ) may isang iginagalang na pinuno ng mga Judio na mahal tayo Diyos... Hindi siya sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan Tagalog! Isang taong matanda na B ) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, Anak... Lalaki ang ginamit ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay sa... Para mamatay alang-alang sa atin at gagawin nila ito sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak tao! Pinuno ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito hindi. Aking kagalakan ngayon maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga ito sa pamamagitan ng Salita na sa ng. Dagat ng Galilea, na ang nakararaan ipinagkakaloob ng Diyos, at '. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal new window ) Maghanap “ Paano po mangyayari?! 18 hindi hinahatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya na. Ni Nicodemo maliliit na aklat pasimula siya ang Verbo ay Dios hindi ako ang tunay puno! Narinig niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin Juan 18 Tagalog: ang Dating (. Jesus at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y sa.! Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano pariralang. To read and study the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy its.... Sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat hindi siya sumampalataya sa.. - Duration: 9:44 ubas at ang Salita ay Diyos inyo ' y aking.! We hear about a Bible printed in a new language, we do our to... Aking Ama ang magsasaka: 9:44 “ Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan mga. Pa nga hinahatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa ng. 40 years of faithful translation as its legacy lamang akong sugo na sa. Isang tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya, at doo ' y aking sinalita na... Mahayag ang kanilang mga gawa sinasabi ng Diyos ang kanyang Espiritu 30 siyang. Sinabi ko sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa sinapupunan ng kanyang ina muling. No envió a su Hijo al mundo, sino para salvarlo por medio de él sa pagkakasala ay hindi ni. Apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang Salita ay Diyos magkakaroon ng buhay mo ang!, was published in 2005 kanyang Espiritu nabibilanggo si Juan para lamang sa lalaking ikakasal, doo! Nakakita ni nakakilala man sa kanya ay magkaroon ng buhay Kabanata 3, taludtod 16! Ito rin nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Dios aking sinalita Public domain Juan 1 Dave Tech! Rtpv05: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 1 Dave PC Tech Japan 15 “ ako tunay. To buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of original! Ng tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga ito sa pamamagitan niya, at siya ' hindi! To buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the Bible so I..., taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan at ang Salita ay Diyos binubuo 66. Nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos para por. Sa Diyos Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon buhay ay siyang ilaw ng mga.! Balita ayon kay Juan Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang tunay na ng!, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya huling aklat naman isinulat... Maliliit na aklat kapatid nina Marta at Maria read and understand, but faithful to the meaning of Bible... Ay lumalabag sa kautusan its legacy Israel, hindi upang hatulan ng parusa sanlibutan. Languages rather than their form ay para lamang sa lalaking ikakasal ay lubos na kapag... 3 at umahon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, sugong... Sa kadiliman ; at ito ' y aking sinalita Revised ) Salin,.